Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W

przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych

negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem: www.flowinstone.pl jest prowadzony przez Kaję Przeperską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:Kaja Przeperska Flow in stone, adres: Leśny Zakątek 5, 62-023 Kamionki, NIP:6912341260 adres poczty elektronicznej: flowinstone@gmail.com numer telefonu kontaktowego: 668-068-098.

2. Kaja Przeperska jest Sprzedawcą i właścicielem Sklepu.

3. W ramach Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej i tworzonej na zamówienie za pośrednictwem sieci Internet.

4. Regulamin sporządzony jest w języku polskim.

5. Postanowienia Regulaminu określają warunki i zasady świadczenia usług elektronicznych i zawierania umów sprzedaży dla Klientów będących konsumentami, jak również niebędących konsumentami.

6. Przed złożeniem zamówienia, Klient ma prawo do negocjacji ze Sprzedawcą zapisów umowy sprzedaży. Jeśli Klient zrezygnuje z możliwości zawarcia umowy za pomocą negocjacji ze Sprzedawcą, to zastosowanie ma Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże konieczna by utworzyć Konto, jak również aby złożyć zamówienie przez Klienta, jeśli Klient uprzednio zrezygnował z prawa do negocjacji warunków umowy sprzedaży.

8. Postanowienia i treść Regulaminu, stanowi treść zawartej umowy pomiędzy stronami, jeśli Klient zrezygnował z prawa do negocjacji warunków umowy. Treść zawartej umowy zostaje utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, tak by zagwarantować Klientowi możliwości odtworzenia umowy i powołania się na nią.

9. By korzystać ze Sklepu Internetowego wymaga się spełnienia przez Klienta wymagań dla urządzeń i systemu, szczegółowo opisanych poniżej.

10. Użytkownik ponosi koszty prowadzenia komunikacji ze Sprzedawcą, które to koszty wynikają z umów zawartych przez Użytkownika podmiotami trzecimi, a odnoszących się do możliwości korzystania z form komunikacji na odległość, przy czym Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się ze Sprzedawcą.

11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przepisy prawa powszechnie obowiązujacego.

12. Celem Regulaminu nie jest wyłączenie ani ograniczenie jakichkolwiek praw Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, przysługujących konsumentowi na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

13. Sprzedaż prowadzona jest przez Sprzedawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

15. Sprzedawca informuje, że zdjęcia i inne formy prezentacji Produktów mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości lub kolorów. Sprzedawca podjął działania mające na celu przedstawienie wielkości i kolorów biżuterii i kamieni w niej wykorzystywanych. Jednakże zaleca się by monitor Użytkownika miał parametry określone poniżej jako Wymagania Techniczne.

16. Sprzedawca informuje, że Produkty są wykonywane ręcznie, dlatego jednostkowe egzemplarze tego samego modelu Produktu mogą się nieznacznie różnić się między sobą. Sprzedawca przy każdym Produkcie podaje próbę, wskazująca na stosunek masy czystego metalu szlachetnego zawartego w stopie do masy stopu wyrażony w częściach tysięcznych. Produkty są pozbawione metali sztucznych. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zdjęć Użytkownik powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

17. O ile inaczej nie zaznaczono, poszczególne pojęcia mają następujące znaczenie:

a) Cena – jest to określona w złotych (PLN) kwota wynagrodzenia brutto, które jest należne Sprzedawcy z tytułu przeniesienia własności Produktu na Klienta, zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży; Cena nie zawiera kosztów dostawy,

b) Dzień Roboczy – oznacza jeden dzień, przypadający od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy,

c) Hasło – oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, podanych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta, a po rejestracji Konta Hasło wymagane jest do dokonania autoryzacji

celem uzyskania dostępu do Konta,

d) Informacje – oznaczają wszelkie elementy i dane, w tym tekstowe, graficzne lub

multimedialne, jakie są udostępniane i rozpowszechniane w ramach Sklepu

Internetowego,

e) Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; jeśli Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, to zobowiązuje się ona pozyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usług lub Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy,

f) Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022r. poz. 1360 ze zm.),

g) Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

h) Konto – oznacza usługę elektroniczną świadczoną przez Sprzedawcę, będącą zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczoną indywidualną nazwą (loginem) i Hasłem podanym przez Klienta, który umożliwia korzystanie przez Klienta z funkcjonalności zapewnianych przez Sprzedawcę; Klient ma możliwość uzyskania dostępu do Konta za pomocą Loginu i Hasła, po uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym,

i) Koszyk – jest to usługa elektroniczna udostępniana Użytkownikowi korzystającemu ze Sklepu Internetowego, w ramach której ma on możliwość dodawania lub usuwania z Koszyka Produktu lub kilku Produktów, a po zalogowaniu się do Konta także złożenia Zamówienia,

j) Login – oznacza adres e-mail podany przez Użytkownika w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta, a po rejestracji Konta, podanie Loginu jest niezbędne do autoryzacji celem uzyskania dostępu do Konta,

k) Produkt – oznacza dostępną w Sklepie Internetowym rzecz ruchomą, która jest przedmiotem Zamówienia i następnie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a

Sprzedawcą, za zapłatą Ceny; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Produkcie rozumie się przez to także Produkty,

l) Przedsiębiorca Prowadzący Jednoosobową Działalność Gospodarczą, Który Ma Uprawnienia Konsumenta w Rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, zgłoszonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

m) Regulamin/Umowa O Świadczenie Usług – oznacza niniejszy dokument określający warunki i zasady zawierania Umów Sprzedaży, zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Użytkowników i Klientów; Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy; w zakresie w jakim Regulamin określa warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 ze zm.),

n) Lokal – oznacza lokal, w którym znajduje się siedziba Sprzedawcy, o adresie: Leśny Zakątek 5, 62-023 Kamionki,

o) Sklep Internetowy – jest to zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępny pod adresem internetowym: www.flowinstone.pl, prowadzony przez Sprzedawcę; w ramach Sklepu Internetowego możliwe jest składanie Zamówień oraz świadczenie usług przez Sprzedawcę,

p) Sprzedawca – oznacza Kaję Przeperską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kaja Przeperska Flow in stone,

q) Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny, przy czym Cena może zostać powiększona o opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki; Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pomocą środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę,

r) Usługa Elektroniczna – jest to świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 ze zm.) przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z umową o świadczenie usług, przy czym, w zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty,

s) Ustawa O Prawach Konsumenta - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r. poz. 287),

t) Użytkownik – oznacza Klienta, osobę niebędącą Klientem, która przegląda Sklep Internetowy lub korzysta z jego funkcjonalności,

u) Wymagania Techniczne – są to minimalne wymogi techniczne, od których spełnienia uzależnione jest korzystanie ze Sklepu Internetowego i zawarcia umowy o świadczenie usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych w postaci Konta oraz do zawarcia Umowy Sprzedaży wymagane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail, a także urządzeń końcowych, umożliwiających wypełnienie formularzy,

v) Zamówienie – jest to oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane przez Klienta z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

§ 2

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca nieodpłatnie świadczy następujące

Usługi elektroniczne:

a) umożliwienie przeglądania Informacji zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego,

b) usługa Konta, która jest świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

c) korzystania z usług Koszyka,

d) składania Zamówień oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

2. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę są świadczone bezpłatnie.

3. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym zawarta jest na czas nieoznaczony.

4. Rejestracja Konta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna, jednakże

 ejestracja Konta jest konieczna do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Celem dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym Użytkownik powinien wypełnić formularz zamieszczony na stronie Sklepu Internetowego, podając w nim prawdziwe i aktualne dane.

6. Do utworzenia Konta w ramach procesu rejestracji wymaga się podania danych zamieszczonych w formularzu, zaakceptowania postanowień Regulaminu i naciśnięciu pola

„Zarejestruj”.

7. Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest dodatkowo podać w ramach rejestracji Konta dane oznaczone dla Użytkowników niebędących Konsumentami.

8. Po uzupełnieniu przez Użytkownika formularza wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto. Umowa o świadczenie usługi w postaci Konta zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia jej zawarcia w formie wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta.

9. Użytkownik ma możliwość aktualizowania danych podanych w ramach procesu rejestracji, o ile zaszła taka konieczność. Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta. Jeśli dane uległyby zmianie już po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

10. Opcjonalnie Klient może również wprowadzić uwagi do składanego przez siebie Zamówienia.

11. W ramach Konta, Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonywanie Zamówień i przeglądanie ich historii.

12. Klient może w dowolnej chwili wypowiedzieć, ze skutkiem natychmiastowym, umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta kierując do Sprzedawcy takie żądanie w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres: flowinstone@gmail.com lub w formie pisemnej, wysyłając oświadczenie na adres:Flow in stone ul. Leśny Zakątek 5, 62-023 Kamionki.

13. Zarejestrowanie Konta jest konieczne by złożyć Zamówienie.

14. Korzystanie z usługi Koszyk następuje poprzez dodania przez Klienta do Koszyka jakiegokolwiek z Produktów.

15. Usługa Koszyka świadczona jest nieodpłatnie. Koszyk umożliwia jednorazowe zapamiętanie Produktów do niego dodanych, a świadczenie tej usługi kończy się z momentem:

a) złożenia Zamówienia za pomocą Koszyka – po uprzednim zalogowaniu się do Konta, albo,

b) z momentem zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Koszyka.

16. Wymagania techniczne urządzeń Użytkownika niezbędne do korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego są następujące: aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) komputer lub inne urządzenie peryferyjne podłączone do sieci internet, posiadające procesor 800 MHz ( lub o wyższych parametrach) pamięć RAM co najmniej 16 MB oraz jeden z następujących systemów operacyjnych (32-bit lub 64-bit) MS Windows 7 ( lub nowszą wersję), Linux z X.ORG, MacOS 10 ( lub nowszą wersję), najnowszą wersję systemów mobilnych ( Android, iOS, Windows Phone). Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej lub Opera w wersji 12.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 lub nowszej, Microsoft Edge w wersji 17 ( lub nowszej), lub odpowiedniki powyższych przeglądarek w wersji mobilnej.

17. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu dóbr osobistych i praw własności intelektualnej podmiotów i osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

18. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

19. Użytkownik może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.flowinstone.pl poprzez wysłanie wiadomości  e-mail na adres poczty elektronicznej: flowinstone@gmail.com pisemnie na adres:Flow in stone ul. Leśny Zakątek 5, 62-023 Kamionki . Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji, odpowiadając na nią w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez strony sposób.

20. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta, w przypadku, jeśli Użytkownik narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

21. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Sprzedawcę lub Użytkownika nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie obowiązywania Umowy.

§ 3

ZAMÓWIENIA

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez funkcjonalności Sklepu Internetowego.

2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Informacje o Produktach przedstawiane w ramach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży. Każdorazowo przy Produkcie jest wskazana próba wskazująca na stosunek masy czystego metalu szlachetnego zawartego w stopie do masy stopu wyrażony w częściach tysięcznych. Produkty są pozbawione metali sztucznych.

4. Złożenie Zamówienia jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5. Rejestracja i założenia Konta jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia w sklepie Internetowym. Klient może złożyć Zamówienie Produktów po zalogowaniu się na swoje Konto.

6. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Produkt, który zamierza kupić.

7. Klient ma możliwość dowolnego dodawania i usuwania Produktów, a dodanie Produktu do Koszyka nie jest złożeniem Zamówienia.

8. Koszyk umożliwia Klientowi przeglądanie jego zawartości i zarządzanie Produktami dodanymi do Koszyka, jak również obliczanie wartości Produktów znajdujących się w Koszyku.

9. Do złożenia Zamówienia wymaga się dodania wybranych Produktów do Koszyka. Jeśli Użytkownik nie jest zalogowany do Konta, przed złożeniem Zamówienia konieczne będzie zalogowanie się do Konta. Po zalogowaniu się Klient powinien wybrać sposób wysyłki i formę płatności, a następnie kliknąć w przycisk oznaczony „zamawiam i płacę”. Klient następnie powinien postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. W ramach informacji przedstawianych podczas składania Zamówienia wskazany jest szacunkowy czas realizacji Zamówienia.

10. Złożone Zamówienie uważa się za przyjęte, przy czym Sprzedawca potwierdza w formie wiadomości e-mail przyjęcie Zamówienia. Umowa Sprzedaży jest zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.

11. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Klient ma możliwość wyboru odbioru osobistego Produktów w Lokalu. W takim przypadku, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu umówienia terminu odbioru.

12. Klient nie ma prawa anulowania Zamówienia Produktu, który został wykonany na indywidualne Zamówienie.

13. Jeśli Zamówienie zostało złożone w dniu powszednim po godzinie 16:00, w sobotę lub w dzień wolny od pracy, to realizacja Zamówienia rozpocznie się w najbliższy Dzień roboczy.

14. Dniem wykonania Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta lub dzień odbioru Produktu w Lokalu.

§ 4

SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Ceny poszczególnych Produktów podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT). Ceny Produktów nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Klient ma możliwość dokonania wyboru sposobu płatności za Zamówienie.

3. Ceny Produktów oraz wysokość kosztów dostawy są prezentowane na stronach Sklepu Internetowego. Po dodaniu Produktów do Koszyka, w Koszyku przedstawione będą Ceny Produktów. Koszty dostawy prezentowane są także podczas składania Zamówienia, przed jego złożeniem.

4. Sprzedawca akceptuje następujące sposoby płatności:

a) przelew, e-przelew, karta kredytowa – wpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej wartości Zamówienia wyliczonej w kalkulacji wraz z kosztami wysyłki, przed dostarczeniem zamówionych Produktu lub Produktów,

b) płatność gotówką (za pobraniem) – płatność przy odbiorze Produktu lub Produktów,

c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Lokalu.

5. Klienta dokonującego zakupu Produktu oraz zamawiającego usługę dostawy wiążą Ceny Produktów i kosztów dostawy w wysokościach aktualnych na moment złożenia Zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen i wysokości kosztów dostawy. Zmiany Cen i wysokości kosztów dostawy mogą w szczególności nastąpić, jeśli podmioty świadczące usługi dostawy zmienią swoje cenniki. Jednakże zmiany Cen i wysokości kosztów dostawy nie dotyczą złożonych i realizowanych Zamówień.

7. Sprzedawca oczekuje 3 dni robocze na dokonanie zapłaty za Zamówienie w przypadku wyboru płatności opisanej w ust. 4 lit a) powyżej. Brak płatności w tym terminie przez Klienta jest równoznaczny z anulowaniem Zamówienia.

§ 5

REALIZACJA DOSTAWY

1. Wszystkie koszty związane z wysyłką (dostawą) Produktów pokrywa Klient.

2. Zamówione Produkty są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

3. Sprzedawca wystawia do każdego Zamówienia paragon, chyba, że Klient zaznaczył, że chce otrzymać fakturę VAT. W takim przypadku Sprzedawca wystawia fakturę VAT.

4. Klient ma możliwość wyboru sposobu dostawy.

5. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty:

a) za pomocą podmiotu świadczącego usługi kurierskie: Inpost,

b) z wykorzystaniem paczkomatów: Inpost,

c) Klient ma możliwość odbioru w Lokalu, po uprzednim umówieniu terminu odbioru.

6. Przy każdym sposobie dostawy prezentowany jest szacunkowy czas dostawy.

7. Sprzedawca informuje, że w przypadku wyboru dostawy za pomocą firmy kurierskiej lub do paczkomatu po nieudanej próbie doręczenia, przesyłka zostanie przekazana do najbliższego dla Klienta, punktu odbioru paczek. Natomiast w przypadku nieodebrania paczki w terminie wynikającym z regulaminu InPost, taka paczka zostanie zwrócona do siedziby Sklepu Internetowego.

8. Sprzedawca podejmuje starania, by wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym były dostępne. W przypadku jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności Produktu lub poszczególnych elementów Produktu wykonywanego ręcznie, Sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Sprzedaży, zawiadomi o tym Klienta, proponując rozwiązanie tej sytuacji. Decyzję co do takiego Zamówienia podejmuje Klient. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Klienta.

9. Termin realizacji Zamówienia jest każdorazowo prezentowany przy każdym Produkcie.
Termin ten nie obejmuje czasu niezbędnego do dostawy Produktu. W przypadku wyboru
przez Klienta odbioru Produktu w Lokalu, Sprzedawca umawia termin odbioru Produktu indywidualnie z Klientem.

10. Sprzedawca rekomenduje Klientowi będącemu Konsumentem by dokonał weryfikacji stanu Produktu, niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki, a w przypadku nieprawidłowości, spisał protokół w obecności osoby realizującej dostawę z ramienia przewoźnika. W przypadku wyboru dostawy do paczkomatu, możliwe jest zgłoszenie uwag podczas odbierania paczki. Weryfikacja paczki może ułatwić dochodzenie ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia przesyłki od podmiotu realizującego transport. Sprzedawca sugeruje by w takim przypadku Klient skontaktował się niezwłocznie ze Sprzedawcą, telefonicznie: 668-068-098 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail:flowinstone@gmail.com.

11. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów
niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki, w obecności osoby realizującej dostawę z ramienia
przewoźnika. Jeśli stwierdzone zostaną uszkodzenia przesyłki, zaistniałe w trakcie
transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze
Sprzedawcą telefonicznie: 668-068-098 wysyłając wiadomość na adres e-mail:
flowinstone@gmail.com

§ 6

REKLAMACJE – RĘKOJMIA

1. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza
odpowiedzialność wobec Klientów niebędących Konsumentami ani przedsiębiorcami
prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, którzy mają uprawnienia
Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z tytułu wad fizycznych i prawnych
(rękojmia), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami lub z przedsiębiorcą prowadzącym
jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu
art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub
prawne na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi lub
przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, który ma
uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a jeżeli przedmiotem
sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy.

4. Roszczenie Konsumenta lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność
gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy.

5. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje
się odpowiednio postanowienia ust. 3-4 powyżej, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od
dnia w którym Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli taki Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

6. W terminach określonych w ust. 4 powyżej Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

7. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z Umową Sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana (Produkt) jest niezgodna z Umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

8. W przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Konsumentem lub przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub takiego przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

9. Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny,

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy,

c) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

d) żądać usunięcia wady.

10. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

11. Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego - inny sposób zaspokojenia.

12. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta lub przedsiębiorcy
prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta
w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez takiego Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

14. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

15. Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.

16. Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

17. Sprzedawca rekomenduje zawarcie w opisie reklamacji następujących informacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

b) żądania Klienta,

c) danych kontaktowych składającego reklamację.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

18. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnegoKonsumenta lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi lub przedsiębiorcy prowadzącegojednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

21. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

22. Jeśli Sprzedawca jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w przepisach prawa.

23. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

24. Adresem reklamacyjnym jest: dla poczty elektronicznej flowinstone@gmail.com

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

1. Konsument w oparciu o przepis art. 27 Ustawy o prawach konsumenta oraz przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w oparciu o przepis art. 27 w związku z art. 38a Ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną (e-mail) na adres: flowinstone@gmail.com lub też pisemnie, na adres: Flow in stone ul. Leśny Zakątek 5,Kamionki 62-024.

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wraz z Produktem. Formularz jest także dostępny pod adresem www.flowinstone.pl lub w innej formie, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

3. Celem ułatwienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zaleca by Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego przesłał wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy, aktualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu należności.

4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, otrzymanie tego oświadczenia. Następuje to w formie wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail, podany w Zamówieniu lub wskazany jako adres e-mail do kontaktu w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt lub Produkty niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zwraca Produkt lub Produkty na własne ryzyko oraz koszt.

7. Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zwróci Konsumentowi lub przedsiębiorcy prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wszystkie dokonane płatności, w tym koszt dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem, że:

a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, chyba że zgodził się on wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

b) w przypadku wybrania przez Konsumenta lub przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego sposobu dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,

c) Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.

9. Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za jego zgodą przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

10. Konsument lub przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Jeżeli przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, lub służący jego zindywidualizowanym potrzebom, to w takim przypadku prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Takimi Produktami są rzeczy (Produkty) wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta lub przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające w szczególności indywidualne grawery wykonane na zlecenie, oraz Produkty niewystępujące w standardowej ofercie Sprzedawcy w ramach Sklepu Internetowego wykonane na specjalne zamówienie takiego Klienta. Produkty o szczególnych właściwościach określonych przez Konsumenta lub przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, który ma uprawnienia Konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w złożonym przez niego Zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Klienta, nie podlegają zwrotowi.

13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wejścia tych zmian w życie.

2. Zamówienia złożone w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi elektronicznej Konta.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

6. Dane kontaktowe do Sprzedawcy są następujące:

a) telefon: 668-068-098

b) e-mail:flowinstone@gmail.com

c) pisemnie na adres: Flow in stone, ul. Leśny Zakątek 5, 62-023 Kamionki

7. Użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego www.flowinstone.pl

8. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.